Všeobecné podmínky

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech i jednodenních výletech cestovní kanceláře Matoušek (dále jen VSP)

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smlouva o zájezdu (dále jen smlouva) je uzavírána v souladu s občanským zákoníkem 89/2012 Sb. mezi cestovní kanceláří Matoušek (ing. Petr Matoušek) se sídlem 290 01 Poděbrady, Jabloňová 13,  IČ: 49860101 (dále jen CK) a zákazníkem. Smlouva může být uzavřena přímo s CK v některé z jejích poboček (Poděbrady, Divadelní 66/3, 290 01 a Nymburk, Na Příkopě 61, 288 02), s využitím internetu nebo prostřednictvím obchodního zástupce, který jedná na základě uzavřené smlouvy o obchodním zastoupení a udělením plné moci. Zákazník je oprávněn požadovat předložení dokumentů o způsobilosti obchodního zástupce vystupovat jménem CK.

2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem vzniká na základě smlouvy (která obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti pro písemné potvrzení o zájezdu ve smyslu ust. § 2525 a násl. OZ). Není- li smlouva vyhotovena v písemné formě, vydá CK zákazníkovi písemné potvrzení o zájezdu. Smlouva je uzavřena teprve v okamžiku, kdy CK potvrdí zákazníkovi jeho objednávku zájezdu. Informace o zájezdech uvedené v katalogu nebo v jiných nabídkových materiálech CK nejsou závaznou nabídkou na uzavření smlouvy. Obsah smlouvy se určuje dle katalogu, nabídkových listů nebo dodatečných nabídek. Zákazník svým podpisem smlouvy stvrzuje, že převzal katalog (nabídkový list, dodatečnou nabídku) CK, který obsahuje bližší údaje o zájezdu a doklad o pojištění CK proti úpadku ve smyslu zákona 159/1999 Sb., že byl poučen o pasových a vízových požadavcích pro cestu, o lhůtách pro jejich vyřízení a o požadovaných zdravotních dokladech, a také se seznámil se způsobem, jakým má uplatnit své nároky plynoucí z porušení právní povinnosti CK. Součástí smlouvy jsou i tyto podmínky. Smlouva mezi zákazníkem a CK je uzavřena podpisem řádně vyplněné smlouvy oběma stranami a zaplacením zálohy. V případě, že ze strany zákazníka nedojde k uhrazení ceny zájezdu či jeho části v dohodnutých termínech, CK je oprávněna účast zákazníka na zájezdu zrušit. Náklady spojené s takovým zrušením účasti hradí zákazník ve formě stornopoplatku.

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenou zájezdu se rozumí cena sjednaná prostřednictvím smlouvy o zájezdu. Zákazník souhlasí s tím, že cena zájezdu musí být uhrazena před započetím poskytování služeb spojených se zájezdem. Cena či její část dle podmínek sjednaných smlouvou o zájezdu se považuje za uhrazenou v okamžiku, kdy je poukázaná částka uhrazena osobně v hotovosti v provozovně CK či prostřednictvím smluvních obchodních partnerů, příp. připsána na účet CK prostřednictvím složenky, bezhotovostního převodu či vkladem na bankovní účet CK u KB č. 9244370287/0100. Při všech platbách je zákazník povinen užívat variabilní symbol určený ve smlouvě. Za zaplacení ceny se považuje den převzetí hotovosti nebo den připsání finančních prostředků na účet CK-a to do výše 100% stanovené ceny služeb. CK je oprávněna po zákazníkovi požadovat uhrazení zálohy ve výši minimálně 50 % z celkové ceny zájezdu. Uhrazení této zálohy je podmínkou účinnosti uzavřené smlouvy v souladu s těmito smluvními podmínkami. Pokud není mezi CK a zákazníkem dohodnuto jinak, doplatek celkové ceny zájezdu musí být také zaplacen zákazníkem nejpozději 30 dnů před zahájením zájezdu. V případě uzavření smlouvy v době kratší než 30 dnů před zahájením zájezdu je zákazník povinen uhradit 100 % z celkové ceny zájezdu při podpisu smlouvy. Případné slevy, k jejichž vyhlášení dojde ze strany CK po uzavření smlouvy o zájezdu se zákazníkem, neovlivňují výši smluvně sjednané ceny. CK je oprávněna jednostranně změnit sjednanou cenu zájezdu do 21. dne před sjednaným okamžikem zahájení zájezdu, pokud se zvýší o více než 10 %:

a) cena za dopravu včetně cen pohonných hmot

b) platby spojené s dopravou, jako jsou letištní, přístavní či jiné poplatky zahrnuté v ceně zájezdu

c) směnný kurs české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu

Ceny zájezdů jsou kalkulovány podle směnného kurzu CZK k EUR vyhlášeného ČNB ke dni 01.12.2022. Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu, jinak CK nevznikne právo na zaplacení rozdílu v ceně zájezdu.

Je-li CK nucena změnit cenu zájezdu z jiného než výše popsaného důvodu, navrhne zákazníkovi změnu smlouvy o zájezdu. Nesouhlasí-li zákazník se změnou smlouvy, má právo od smlouvy odstoupit; pořadatel může určit pro odstoupení přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 5 dnů a musí skončit před zahájením zájezdu. Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy, znamená to, že s danými změnami souhlasí. Zákazník má právo na poskytnutí služeb dle smlouvy o zájezdu jen v případě plné úhrady dohodnuté ceny zájezdu.

4. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

Zákazník má právo:

1. na řádné poskytnutí smluvně ujednaných a potvrzených služeb. Pokud zákazník bez zavinění CK služby nevyčerpá, nemá právo na jejich náhradu.

2. být seznámen s případnými změnami programu zájezdu, rozsahu služeb a ceny.

3. na dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny v katalogu (nabídkových listech, dodatečné nabídce…).

4. zrušit svou účast kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupením od smlouvy za podmínek dle článku 7 těchto smluvních podmínek (stornopoplatky).

5. písemně oznámit CK, že se místo něho zájezdu zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. Dnem doručení oznámení se osoba v něm uvedená stává zákazníkem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou smlouvou o zájezdu a splňuje všechny podmínky k účasti na zájezdu. Původní i nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a nezbytných poplatků spojených se změnou zákazníka (výše těchto poplatků je stanovena individuálně po oznámení v závislosti na podmínkách smluvních dodavatelů).

6. obdržet spolu se smlouvou o zájezdu doklad o povinném smluvním pojištění CK pro případ jejího úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb. obsahující označení smluvní pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události.

7. na reklamaci vad v souladu s článkem 8 těchto smluvních podmínek.

8. obdržet nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu další podrobné informace (pokyny na cestu a pobyt)

9. na ochranu údajů, které uvedl ve smlouvě a dalších dokumentech před nepovolanými osobami.

K povinnostem zákazníka patří:

1. Zaplatit plnou cenu zájezdu v souladu s článkem 3. těchto podmínek a prokázat to dokladem o zaplacení. Neuhradí-li zákazník celou cenu zájezdu ve stanoveném termínu, má CK právo jeho smlouvu o zájezdu zrušit a účtovat odpovídající stornopoplatek v souladu s těmito smluvními podmínkami.

2. Poskytnout CK předem veškeré informace, které jsou zapotřebí k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb. Jde zejména o pravdivé a úplné uvedení všech požadavků a údajů zákazníka souvisejících se zájezdem do smlouvy o zájezdu, též však o poskytnutí dalších případných dokumentů a předložení dokladů. Na předem neoznámené (nedoložené) skutečnosti se při realizaci služeb nebere ohled.

3. Účastník zájezdu musí v době před zahájením zájezdu dosáhnout věku 18 let. Osoby od 15 do 18 let se mohou zájezdu zúčastnit se souhlasem zákonného zástupce, osoby mladší 15 let navíc pouze v doprovodu a pod dohledem dospělém osoby stanovené zákonným zástupcem. Zákazník je povinen obdobně zajistit doprovod a dohled pro osoby, jejichž zdravotní stav to vyžaduje.

4. Bez zbytečného odkladu sdělovat CK své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb.

5. Převzít od CK doklady potřebné pro čerpání služeb a řídit se jimi. Řídit se pokyny průvodce, technického vedoucího či delegáta v místě pobytu. (Pokud se zákazník nedostaví nebo zmešká odjezd, má CK nárok na plnou úhradu ceny zájezdu.)

6. Včas nahlásit CK účast cizích státních příslušníků na zájezdu.

7. Zajistit dodržení všech pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje, na svůj účet a odpovědnost. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů z jeho strany, nese zákazník sám.

8. Zabezpečit pro sebe, popř. osoby nezletilé či osoby, jejichž svéprávnost byla omezena, které se účastní zájezdu společně s ním, platný cestovní doklad. CK nenese odpovědnost za škody, které mohou vzniknout v důsledku závad v cestovních dokladech, popř. při udělení víza.

9. Řídit se pokyny průvodce/delegáta zájezdu nebo jiné CK určené osoby a dodržovat stanovený program, dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, resp. místě a objektu. V případě porušení právních předpisů nebo při závažném narušení programu, průběhu zájezdu či práv ostatních klientů je CK oprávněna zákazníka ze zájezdu vyloučit, přičemž tento ztrácí nárok na poskytování smluvených služeb stejně tak jako nárok na úhradu služeb nevyužitých.

10. Zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky zájezdu či třetí osoby, popř. způsobit jakoukoli škodu na cizím majetku.

11. Uhradit vzniklou škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v ubytovacím zařízení, kde čerpal služby dle smlouvy o zájezdu.

12. Dodržovat bezpečnostní pokyny průvodce/delegáta zájezdu nebo jiné CK určené osoby, týkající se zejména bezpečného pohybu a jednání v místě cesty a zájezdu a obecné prevence způsobení škod.

5. POVINNOSTI A PRÁVA CK

1. CK je povinna pravdivě informovat klienta o všech zásadních skutečnostech týkajících se sjednaných služeb dle uzavřené smlouvy o zájezdu na základě informací, které má CK k dispozici.

2. CK je povinna mít uzavřenou po celou dobu své činnosti pojistnou smlouvu ve smyslu zákona 159/1999 Sb. pro případ úpadku, na základě níž vzniká zákazníkovi uzavřením smlouvy o zájezdu právo na plnění v případě pojistné události viz článek 9.

3. CK je povinna předat zákazníkovi současně se smlouvou o zájezdu všechny potřebné doklady v souladu s článkem 4 těchto smluvních podmínek. Tyto doklady jsou platné pouze s potvrzením o úhradě zálohy nebo celé ceny zájezdu.

4. CK má právo neposkytnout zákazníkovi služby nad rámec sjednaných, potvrzených a uhrazených služeb ve smlouvě o zájezdu.

6. SJEDNANÉ SLUŽBY A JEJICH ZMĚNY, RUŠENÍ ZÁJEZDU

1. Zákazník bere na vědomí, že katalogy zájezdů CK jsou vydávány ve velkém předstihu a CK si tudíž vyhrazuje právo oznámit před uzavřením smlouvy změny údajů uvedených v katalogu zájezdů. Závaznými jsou tak údaje uvedené ve smlouvě o zájezdu.

2. Pro rozsah sjednaných služeb je závazný rozpis služeb uvedených ve smlouvě, odvozený na základě nabídky. Rozšíření služeb nad rámec katalogové nabídky musí být písemně uvedeno v dodatku smlouvy o zájezdu, potvrzeno CK a uhrazeno před jejich poskytnutím. K zahájení zájezdu dochází v okamžiku, kdy klient začne poprvé čerpat některou ze služeb, které byly ve smlouvě o zájezdu do zájezdu zahrnuty; k ukončení zájezdu dochází ve chvíli, kdy klient ukončil čerpání služeb, které byly do zájezdu ve smlouvě zahrnuty.

3. Práva cestujících v letecké dopravě se řídí ustanoveními vyhlášky č. 245/2004. CK řeší případné kompenzace vyplývající z uvedené vyhlášky s příslušnou leteckou společností.

4. Ve spojitosti s leteckou dopravou zákazník bere na vědomí, že ceny zájezdů zahrnují pohyblivé složky. Mimo jiné jde o letištní a bezpečnostní poplatky a též palivový příplatek. Jejich změny odpovídají výše zmíněnému ustanovení. CK uvádí ve svých katalozích a nabídkách konečné ceny zájezdů včetně těchto poplatků.

5. Ubytování je možné podle běžných mezinárodních zvyklostí v den příjezdu po 14. hodině a v den odjezdu je nutno pokoje uvolnit obvykle do 9 hodin. Při rezervaci ubytování v apartmánu je zákazník plně odpovědný za počet osob, které přihlásí k ubytování. CK upozorňuje, že správa apartmánů může odmítnout nepřihlášené osoby k ubytování bez nároku na pozdější reklamaci.

6. Zejména ve vztahu k ceně zájezdu je třeba si uvědomit skutečnost nižšího pohodlí ve vícelůžkovém pokoji. Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou v ceně zájezdu zahrnuty služby českého delegáta. Povinnosti delegáta jsou dány mezinárodně všeobecně užívanou praxí, kdy se jeden delegát může věnovat zákazníkům ve více ubytovacích zařízeních v dosažitelné lokalitě. K zajištění kontaktu se zákazníkem užívá delegát přiměřených prostředků (informační tabule s kontaktem na něj, stanovení úředních hodin apod.).

7. První a poslední den zájezdu je určen především k zajištění přepravy, transferů a ubytování a nejsou považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu. CK neručí za případné zpoždění vzniklé z důvodů mimo její dispozici, tedy zejména z technických důvodů, z důvodu nepříznivého počasí, organizace hraničních přechodů, dopravních nehod apod.

8. Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy, případně na převod zaplacené částky na úhradu ceny náhradního plnění bez jakýchkoliv storno poplatků:

a/ při zrušení zájezdu cestovní kanceláří

b/ při změně termínu konání zájezdu o více než 72 hodin

c/ při závažné změně programu, trasy poznávacích zájezdů, místa ubytování u pobytových zájezdů, ubytování u pobytových zájezdů, způsobu přepravy a ceny zájezdu vyjma případů uvedených v těchto smluvních podmínkách.

Za závažnou změnu se nepovažuje změna ubytovacího objektu, pokud je náhradní objekt stejné nebo vyšší kategorie a nachází se ve stejné oblasti, dále též změna pořadí míst navštívených po trase, změna příjezdové/odjezdové nebo letové či plavební trasy z dopravních, bezpečnostních, povětrnostních či kapacitních aj. důvodů, a změna trasy či doby trvání transferů z opodstatněných důvodů. Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy o zájezdu do 5 dnů od oznámení změn uvedených v tomto ustanovení, má se za to, že se změnou souhlasí a došlo tedy tak k příslušné změně smlouvy o zájezdu.

9. CK si vyhrazuje právo zrušit zájezd, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu platících účastníků, O zrušení zájezdu je CK povinna zákazníka písemně informovat nejpozději 7 dnů před plánovaným zahájením zájezdu. CK je oprávněna zrušit zájezd i z jiných organizačních důvodů; o tomto je povinna informovat zákazníka nejpozději 21 dní před jeho plánovaným zahájením.

10. CK je oprávněna provádět operativně změny programu a poskytovaných služeb v průběhu zájezdu, pokud z vážných důvodů není možné původně dohodnutý program a služby dodržet. V takovém případě je CK povinna:

a/ zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě pokud možno shodné nebo blížící se k původním podmínkám, resp. odpovídající zaměření zájezdu

b/ vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu neposkytnutých služeb tam, kde nebylo aplikováno náhradní plnění

c/ poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny zájezdu a nebyly poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě.

V případě, že CK zajistí náhradní plnění služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo přibližující se původně sjednaným podmínkám (např. ubytování v jiném hotelu stejné nebo podobné kategorie), nebo v případě nižší kvality služeb sníží cenu zájezdu, jsou tato opatření považována za plnohodnotná plnění uzavřené smlouvy o zájezdu. CK si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky, dopravní problémy, neštěstí a další okolnosti, které CK nemohla ovlivnit ani předvídat) a nepřebírá odpovědnost za důsledky plynoucí ze změny programu a ceny zájezdu.

11.  CK může před zahájením zájezdu odstoupit s okamžitou platností od smlouvy nebo po započetí cesty smlouvu vypovědět v těchto případech:

a/ pokud zákazník či osoby, které s ním cestují, vážně narušují průběh zájezdu. CK má v tomto případě nárok na plnou úhradu ceny zájezdu.

b/ bez dodržení lhůty v důsledku tzv. vyšší moci, tj. z příčin, kterým CK nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí. CK má právo na úhradu dosud poskytnutých služeb. V případě přerušení cesty z důvodu vyšší moci je CK povinna učinit veškerá opatření k dopravení cestujícího zpět.

c/ pokud v průběhu zájezdu není poskytnuta určitá služba z důvodu vyšší moci, nemá cestující právo na poskytnutí slevy z ceny zájezdu, ani na odstoupení od smlouvy.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, STORNOPOPLATKY

Zákazník má právo kdykoliv před začátkem zájezdu odstoupit od smlouvy o zájezdu a nárok na vrácení zaplacené ceny nebo zálohy na zájezd bez jakéhokoli odstupného v těchto případech:                            

a/ při zrušení zájezdu cestovní kanceláří

b/ při změně termínu konání zájezdu s posunem o více než 72 hodin

c/ při nesouhlasu s návrhem na změnu smlouvy, kterou z objektivních důvodů navrhla CK

Odstoupí-li zákazník od smlouvy aniž by CK porušila své povinnosti či odstoupí-li CK od smlouvy z důvodu porušení smlouvy zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit CK níže stanovené odstupné. Odstoupení od smlouvy musí být zákazníkem provedeno písemně a nepochybným způsobem, pro určení doby odstoupení od smlouvy je rozhodující datum doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy. V případě zaslání oznámení doporučeným dopisem je rozhodujícím datem den převzetí doporučené zásilky CK. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, je povinen uhradit CK následující stornopoplatky, které jsou účtovány za každého jednoho přihlášeného zákazníka z celkové ceny zájezdu v následující výši:

10 % z celkové ceny zájezdu, dojde-li k odstoupení od smlouvy v době do 60 dnů před stanoveným termínem zahájení zájezdu

30 % z celkové ceny zájezdu, dojde-li k odstoupení od smlouvy v době od 59 do 30 dnů před stanoveným termínem zahájení zájezdu

50 % z celkové ceny zájezdu, dojde-li k odstoupení od smlouvy v době od 29 do 15 dnů před stanoveným termínem zahájení zájezdu

80 % z celkové ceny zájezdu, dojde-li k odstoupení od smlouvy v době od 14 do 4 dnů před stanoveným termínem zahájení zájezdu

100 % z celkové ceny zájezdu, dojde-li k odstoupení od smlouvy v době 3 dny a méně před stanoveným termínem zahájení zájezdu, nebo pokud se zákazník nedostaví ke stanovenému odjezdu či nezúčastní-li se zájezdu v důsledku poskytnutí nepřesných či neúplných údajů, popř. porušení celních, pasových či devizových předpisů. V případě, že zákazník v průběhu zájezdu svévolně zruší část zájezdu nebo nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemá nárok na finanční náhradu za nečerpané služby. Odstupné v případě vstupenek na kulturní a sportovní akce a sjednaného cestovního pojištění činí 100 % bez ohledu na dobu odstoupení od smlouvy.

Celkovou cenou se pro účely výpočtu stornopoplatků rozumí plná prodejní cena zájezdu za všechny účastníky, jejichž účast byla stornována, včetně všech objednaných fakultativních služeb. V případě stornování účasti jedné osoby v dvoulůžkovém pokoji je druhá osoba povinna doplatit příplatek za jednolůžkový pokoj. Obdobně se postupuje při obsazení apartmánu menším než předpokládaným počtem osob. Při určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatku se od stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy došlo ke stornování zájezdu. Do počtu dnů se nezapočítává den zahájení zájezdu. V případě podstatné změny objednávky, jíž se rozumí zejména změna jména, prodloužení či zkrácení doby zájezdu, změna termínu, změna ubytovací kapacity do 60 dnů před plánovaným termínem zahájení zájezdu, uhradí zákazník paušální poplatek ve výši 100 Kč + DPH/osoba.

V případě uskutečnění změny v termínu od 59 do 7 dnů před termínem zahájení zájezdu uhradí zákazník paušální poplatek ve výši 200 Kč + DPH/osoba.

V případě uskutečnění změny v době kratší než 7 dnů před termínem zahájení zájezdu uhradí zákazník paušální poplatek ve výši 250 Kč + DPH/osoba.

Zákazník bere na vědomí, že součástí ceny zájezdu není pojištění stornopoplatků v případě zrušení zájezdu. CK proto zákazníkům doporučuje sjednání fakultativního připojištění storna zájezdu. CK má právo odečíst si odstupné od dosud zaplacené zálohy nebo plné ceny zájezdu, zbývající částku je povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi.

Odstoupení ze strany Cestovní kanceláře:

1. CK má právo zrušit zájezd, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků (30 osob, pokud není uvedeno jinak).  Zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu, kterým je realizace zájezdu podmíněna, je CK povinna informovat zákazníka písemně nejpozději ve lhůtě do 7 dnů před zahájením zájezdu. CK je v tomto případě povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu, další nároky zákazníka vůči CK jsou vyloučeny. V případě realizace zájezdu s menším počtem účastníků mohou být pozměněny parametry výběru dopravního prostředku, zákazníkovi nevzniká v tomto případě nárok na slevu z ceny zájezdu.

2. CK je oprávněna zrušit zájezd, je-li uskutečnění zájezdu ztíženo z důvodu nepředvídatelných mimořádných okolností (např.: válka, zemětřesení, povstání nebo jiných bezpečnost, zdraví a život ohrožujících důvodů).

3. CK má právo odstoupit s okamžitou platností od smlouvy před nástupem nebo i po započetí cesty, pokud cestující svým hrubým a nevhodným chováním vážně narušuje průběh cesty nebo pobytu, popřípadě hrozí-li nebezpečí, že by tato situace mohla nastat a má právo zákazníka ze zájezdu vyloučit. Zákazníkovi v takovém případě zaniká nárok na úhradu nečerpaných služeb. Náklady na případnou zpáteční cestu nese zákazník sám. Vyloučena je přeprava osob v podnapilém stavu.

8. REKLAMACE

V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší, než byla předem dohodnuta, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Své nároky z reklamace musí zákazník uplatnit u CK bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne, kdy měl být dle smlouvy o zájezdu zájezd ukončen. V opačném případě právo na reklamaci zaniká. Reklamaci lze uplatnit i u cestovní kanceláře nebo agentury, která zprostředkovala uzavření smlouvy o zájezdu. Zákazník je povinen spolupůsobit a počínat si tak, aby bylo jak v průběhu zájezdu, tak před jeho zahájením či po jeho ukončení, co nejvíce předcházeno škodám, popř. aby byl minimalizován jejich rozsah, a respektovat obecnou prevenční povinnost. Zákazník je zejména povinen veškeré svoje výhrady neprodleně sdělit v místě vzniku průvodci/delegátovi CK tak, aby mohla být včas uskutečněna náprava na místě. Průvodce/delegát CK, příp. jiný odpovědný pracovník, se zákazníkem sepíše reklamační protokol, který bude obsahovat mimo jiné písemné potvrzení o tom, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje. Dále pověřený pracovník CK zákazníkovi v zákonem stanovené lhůtě vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Opomene-li zákazník z důvodů na své straně na nedostatek poukázat, ztrácí nárok na případnou slevu z ceny zájezdu. Co se týče reklamací údajného nadměrného hluku, místního standardu služeb či nevyhovujících hygienických podmínek v destinaci, tyto reklamace jsou vždy posuzovány s ohledem na unikátní normy či předpisy, případně zvyklosti, platné v dané destinaci/letovisku (tzv. lokální specifika).

Zákazník je povinen poskytnout veškerou součinnost potřebnou k vyřízení reklamace a má právo služby CK reklamovat nejpozději do 1 měsíce od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle smlouvy o zájezdu.

CK může uznat a následně kompenzovat jako oprávněné jen takové reklamované skutečnosti, u kterých se zavinění ze strany CK či jejích přímých dodavatelů služeb jednoznačně prokáže. Zákazník bere plně na vědomí, že odpovídající výše kompenzace za nemajetkovou újmu zcela závisí na prokázání míry skutečného poškození, které klientovi v důsledku narušení dovolené (např. jejího zmaření nebo podstatného zkrácení) ze strany CK objektivně vzniklo.

CK není odpovědná za služby, které neorganizuje, ale jejich prodej pouze zprostředkovává. CK neručí za úroveň cizích služeb neuvedených ve smlouvě o zájezdu, např. u akcí, které si zákazník objedná na místě u průvodce, hotelu či jiné organizace. V případě zjištění nesrovnalostí je nutné, aby klient takové služby reklamoval nejlépe ihned na místě u jejich organizátora. Ztrátu, poškození či pozdní dodání zavazadel je zákazník povinen reklamovat přímo u příslušného dopravce. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK (případy vis major) nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a CK zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb.

CK neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena:

1. Zákazníkem či osobami, které cestují společně s ním

2. třetí osobou, která není nijak spojena s poskytováním zájezdu a souvisejícími službami

3. neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

Výše náhrady škody za závazky ze smlouvy o zájezdu, týkající se letecké dopravy, se řídí ustanoveními relevantních mezinárodních dohod. Reklamace musí být vyřízena do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se CK výslovně nedohodne se zákazníkem na jiné lhůtě. Pokud zákazník stanovenou kompenzaci za reklamované skutečnosti přijme, je reklamace považována s konečnou platností za vyřízenou.

9. POJIŠTĚNÍ

Cestovní pojištění zákazníka

Zákazník tímto bere na vědomí, že v základě ceně zájezdu není zahrnuto cestovní pojištění (pokud není uvedeno jinak). CK doporučuje svým zákazníkům doplňkové sjednání komplexního cestovního pojištění, které zahrnuje: pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně ošetření zubů i repatriace, pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu, úrazového pojištění včetně trvalých následků, pojištění proti krádeži zavazadel, pojištění storna zájezdu z důvodu nemoci. Sjednáním smlouvy o cestovním pojištění vzniká vztah mezi zákazníkem a Českou pojišťovnou a.s., CK je pouze zprostředkovatelem. Zákazník, který si cestovní pojištění nesjedná, bere na vědomí riziko případného odmítnutí lékařské péče v zahraničí z důvodu nesjednaného pojištění a veškeré finanční náklady jdou k jeho tíži. CK nenese odpovědnost za případné následky (hmotné i nehmotné) vzniklé účastníkovi v případě, že nemá po dobu trvání zájezdu sjednáno cestovní pojištění.

Povinné smluvní pojištění CK

CK uzavřela ve smyslu příslušných ustanovení zákona 159/199 Sb. pojistnou smlouvu o pojištění, na základě kterého vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku:

1. neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu

2. nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil

3. nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části.

CK nebo její obchodní zástupce je povinen předat zákazníkovi současně s cestovní smlouvou doklad, obsahující název pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. Tento doklad je platný pouze ve spojení s potvrzením o úhradě ceny zájezdu/zálohy. V případě, že zákazníkovi nebude poskytnuta doprava z místa pobytu v zahraničí zpět do ČR, pokud je tato doprava součástí zájezdu, poskytne pojišťovna plnění zabezpečením dopravy z místa pobytu do ČR včetně nezbytného ubytování a stravování do doby odjezdu. Zajistí-li si zákazník dopravu včetně nezbytného ubytování a stravování na vlastní náklady, poskytne mu pojišťovna peněžní plnění pouze do výše, jakou by musela vynaložit, pokud by dopravu, ubytování a stravování zajišťovala sama. Nároky zákazníka, které mu vznikly proti CK v důsledku neplnění smlouvy o zájezdu z důvodu úpadku, přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše zákonnou úpravou stanoveného pojistného plnění.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákazník bere na vědomí, že CK zpracovává Osobní údaje, které zákazník poskytl či poskytne v souvislosti s jednáním o smlouvě, jejím uzavřením a plněním (zejména jméno, příjmení a titul, datum narození, adresa bydliště/pro doručování, e-mail a telefonní čísla), a dále osobní údaje, které CK shromáždí v souvislosti s poskytováním
sjednaných služeb zákazníkovi. CK bude zpracovávat osobní údaje zákazníka automatizovaně v rámci elektronických databází i ručně v listinné podobě. CK při zpracování osobních údajů zákazníků dodržuje obecně závazné právní předpisy, zejm. Nařízení (EU) 2016/679 (dále též jen „GDPR“) a zákon o zpracování osobních údajů. Osobní údaje zákazníka bude CK zpracovávat pouze k následujícím účelům a po uvedenou dobu:


a) poskytování sjednaných služeb a služeb s tím souvisejícím, včetně jednání o smlouvě či její změně a plnění smlouvy-po dobu nutnou k tomuto účelu

b) ochrana práv a právem chráněných zájmů CK-po dobu 5 let od splnění nebo zániku smlouvy a v případě soudního či jiného sporu ze smlouvy po dobu trvání takového sporu a dále rok od jeho ukončení

c) dodržení právní povinnosti CK stanovené obecně závazným právním předpisem-po dobu trvání této povinnosti

d) marketingové účely (šíření obchodních sdělení o vlastních službách a produktech dle zákonač. 480/2004 Sb.), a to v rozsahu jméno, příjmení, adresa a e-mail zákazníka do doby, než zákazník vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů pro účely dle písm. a), b a c) však nemůže být uzavřena ani plněna smlouva o zájezdu. Poskytnutí uvedených údajů pro účel dle písm. d) je dobrovolné a zákazník může zpracování pro tento účel odmítnout předem uvedením poznámky „Nezasílat obchodní sdělení“ do části „Poznámky“ ve smlouvě, případně kdykoliv později písemným/e-mailovým oznámením na adresu CK.
Nejpozději do 3 kalendářních měsíců po uplynutí shora uvedené doby zpracování budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány či anonymizovány.
Za účelem uvedeným pod písm. a) bude CK v nezbytném rozsahu předávat osobní údaje zákazníka třetím osobám, které budou zákazníkovi poskytovat sjednané služby nebo poskytnutí takových služeb zprostředkovávat (např. poskytovatel ubytování, dopravce, pojišťovna v případě uzavření smlouvy o cestovním pojištění). Tito příjemci osobních údajů budou osobní údaje zákazníka zpracovávat jako správci odpovídající za prováděné zpracování. Osobní údaje zákazníka mohou být dále v nezbytném rozsahu za účelem uvedeným pod písm. b) a c) předávány zpracovateli, se kterým CK uzavřela smlouvu o zpracování osobních údajů (např. obchodní zástupci, účetní, auditoři).
Podpisem smlouvy zákazník stvrzuje, že byl seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů vyžadovanými dle čl. 13 GDPR. Zákazník má právo na přístup k osobním údajům a jejichopravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování za podmínek stanovených čl. 15-22 GDPR. Pokud CK nepřijme opatření, o něž zákazník požádal, informuje bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti zákazníka o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu (ÚOOÚ) a žádat o soudní ochranu. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch třetích osob, podpisem smlouvy potvrzuje, že je oprávněn poskytnout CK jejich osobní údaje

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto smluvní podmínky vstoupily v platnost dne 01. 12. 2022 a vztahují se na veškeré zájezdy pořádané CK. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost podmínek a smlouvy o zájezdu. Změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.

Na prodej zájezdů organizovaných spolupracujícími cestovními kancelářemi se vztahují podmínky té cestovní kanceláře, která zájezd zajišťuje. S podmínkami se zákazník seznámí při podpisu smlouvy o zájezdu, jejímž podpisem též potvrzuje, že s nimi byl seznámen a s jejich zněním souhlasí. CK v obdobných případech vystupuje pouze jako zprostředkovatel při uzavření smluvního vztahu mezi zákazníkem a spolupracující cestovní kanceláří. V otázkách smluvního vztahu mezi CK a zákazníkem neupravených smlouvou o zájezdu či těmito smluvními podmínkami se použijí relevantní ustanovení platných právních předpisů, zejména NOZ, zákona č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a v případě, že je zákazník spotřebitelem, též ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele